نمایش 1–24 از 48 نتیجه

کود فولویک اسید مولتی کم – 25 کیلویی

2,750,000 تومان

مونو آمونیوم فسفات مولتی کم – 25 کیلویی

2,750,000 تومان

کود کامل (20-20-20) NPK تاپ گرئو – 9 بسته یک کیلوگرمی

1,350,000 تومان

کود سوپر آمین 80% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

3,600,000 تومان

کود سوپر آمین 40% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

1,440,000 تومان

هوموکسال 95% – 12 جعبه یک کیلوگرمی

1,800,000 تومان

هوموکسال 95% – 12 قوطی نیم کیلوگرمی

کود سیوید اگری پلکس – 12 قوطی یک کیلویی

3,480,000 تومان

نیترات کلسیم گرانول سفید – 25 کیلوگرم

1,375,000 تومان

سولفات پتاسیم گرانول – 25 کیلوگرم

2,000,000 تومان

نیترات منیزیم کریستال – 25 کیلوگرم

1,750,000 تومان

کود کامل (30-5-15) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,140,000 تومان

کود کامل (30-5-10) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

768,000 تومان

کود کامل (10 -52-10) NPK مولتی کم – 10 کیلوگرمی (سطلی)

1,500,000 تومان

کلات روی 15% – 10 بسته یک کیلویی

4,000,000 تومان

کود ترکس پرو – 12 بسته یک کیلویی

3,000,000 تومان

کلات کلسیم 10% – 10 بسته یک کیلویی

4,000,000 تومان

کلات منگنز 13% – 10 بسته یک کیلویی

4,000,000 تومان

کلات منیزیم 6% – 10 بسته یک کیلویی

4,000,000 تومان

کلات آهن 13% – 10 بسته یک کیلویی

4,000,000 تومان

کلات مس 15% – 10 بسته یک کیلویی

5,000,000 تومان

بر 21% مولتی کم – 25 کیلوگرم

5,000,000 تومان

کود کامل (20-20-20) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,140,000 تومان

کود کامل (36-12-12) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,140,000 تومان